Wij zijn werkzaam in de volgende rechtsgebieden

Algemene praktijk

– Geschillen en aangelegenheden van algemene aard (voor zowel particulieren als ondernemingen)
– Opstellen van contracten en algemene voorwaarden
– Juridische bijstand bij contracten (bijvoorbeeld conflict over uitleg of niet nakomen van afspraken)
– Handelstransacties
– Smaad, burengeschillen, belediging, straatverbod, etc.
– Incassoprocedures

Arbeidsrecht

– Arbeidscontracten
– Advies en onderhandelen over reorganisaties
– Begeleiding en advisering op het gebied van CAO en medezeggenschap
– Ontbinding met wederzijdse instemming voor werkgever en werknemer
– Ontslag
– Coaching en begeleiding in het kader van een specifiek mediationtraject
– Leveren van een gecertificeerde mediator voor het leiden van een mediationtraject
– Verzorgen van workshops over arbeidsrechtelijke onderwerpen
– Advies aan HRM-afdelingen over juridische implicaties van gewenst beleid
– Advisering in het kader van een due diligence

Faillissementsrecht

– Curator of bewindvoerder bij faillissement
– Advisering bij faillissement

Huurrecht

– Huurcontracten (opstellen en beĆ«indiging)
– Ontruimingsbescherming
– Procedures ter ontruiming van kraakpanden
– Allerhande vraagstukken (bijvoorbeeld over onderhoud, gebreken aan pand of overlast)

Intellectueel eigendomsrecht

– Auteursrecht
– Merkenrecht

Ondernemingsrecht

– Bedrijfsoverdracht
– Fusies
– Opstellen algemene voorwaarden
– Contracten
– Insolventie
– Financiering en zekerheden
– Arbeidsrechtelijke kwesties

Strafrecht

– Dagvaarding
– Procesvoering
– Procedures t.a.v. schadevergoeding

Personen- en Familierecht

– Echtscheiding
– Opzegging van samenlevingscontract
– Alimentatie
– Erfrecht en nalatenschappen
– Erkenning
– Regeling van gezag over kinderen
– Regeling van omgang met kinderen
– Erkenning of ontkenning van vaderschap
– Curatele
– Onderbewindstelling
– Mentorschap

Mediation

Mediation, conflictbemiddeling, is het door partijen zelf zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor een geschil dat hen verdeeld houdt onder leiding van een neutrale derde, een mediator.